Школски одбор

Школски одбор ОШ “Бора Станковић“ има девет чланова, укључујући и председника. Чланове Школског одбора чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.

Седницама Школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента и представници синдиката, без права одлучивања.

Мандат члановима Школског одбора траје четири године.

Чланови Школског одбора  ОШ „Бора Станковић“ Ново Село

(решење Скупштине општине Трговиште  о именовању чланова Школског одбора ОШ „Бора Станковић“ Ново Село бр. 06-1243/2018-24-3-02)

    ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ                                                                                                

 1. Трајче Станојковић    
 2. Александар Станојевић                                          
 3. Сузана Трајковић

 

ПРЕДСТАВНИЦИ РОДИТЕЉА

 1. Далибор Митровић                               
 2. Миодраг Ђорђевић                                            
 3. Бојан Ђорђевић      

        

ПРЕДСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИХ                      

 1. Чеда Златановић                                       
 2. Јасмина Спасић                                      
 3. Снежа Стефановић             

 

Председник Школског одбора ОШ „Бора Станковић“ : Чеда Златановић

децембар 2018.

                                    .                             Директор школе

                                                                  Саша Стефановић

ШКОЛСКА 2022/2023. година

 • Годишњи план рада школе 2022-2023 (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину (.rar) - можете преузети ОВДЕ
 • Годишњи извештај о раду директора за школску 2021/2022. год (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • Школски развојни план за период 2021/2022-2025/2026. годину (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
  Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2021/2022. години (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • Извештај о остваривању годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. годину (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • Извештај тима за професионални развој за школску 2021/2022. годину (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • Годишњи план професионалног развоја за школску 2022/2023 год -директора и психолога (.pdf) - можете преузети ОВДЕ

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

 • Извештај тима за самовредновање за школску 2021-2022, (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • Годишњи план рада тима за самовредновање 2021 2022 (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • Акциони план рада тима за самовредновање 2020 2021(.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • Извештај тима за самовредновање 2020 2021 (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • Акциони план за унапређивање рада након самовредновања (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • Годишњи план рада за самовредновање 2020 2021 (.pdf) - можете преузети ОВДЕ

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМИ 2021/2022-2024-2025

 • Школски програм ПРВИ разред (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • Школски програм ДРУГИ разред (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • Школски програм ТРЕЋИ разред (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • Школски програм ЧЕТВРТИ разред (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • Школски програм ПЕТИ разред  (.rar) - можете преузети ОВДЕ
 • Школски програм ШЕСТИ разред  (.rar) - можете преузети ОВДЕ
 • Школски програм СЕДМИ разред (.rar) - можете преузети ОВДЕ
 • Школски програм ОСМИ разред  (.rar) - можете преузети ОВДЕ
 • Школски програм 2021/2022-2024/2025  можете преузети ОВДЕ

ПРАВИЛНИЦИ

 • СТАТУТ ШКОЛЕ (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • ПРАВИЛНИК О РАДУ (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • ПРАВИЛНИК О ПРАВИЛИМА ПОНАШАЊА (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • ПРАВИЛНИК O БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНИ УЧЕНИКА (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВЉЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА (.pdf) - можете преузети ОВДЕ

Историјат школе

 

Плански се кренуло у органи­зовање цетралне основне осмогодишње школе 1962. године, за сва села од Шајинца до Мале Реке – села општине Трговиште (Шајинце, Марганце, Думбија, Шапранце, Ново Село, Мездраја, Владовце, Барбаце, Петровац, Шумата Трница, Рајчевце и Мала Река), али је било ученика и из других села ван територије општине (Лепчинце, Русце, Сејаце), па чак и из Широке Планине, који су је похађали. Школа је у складу са револуционарном тради­цијом понела име „29. новембар“. Као централној школи при­по­јена су јој и истурена одељења из Шајинца, Марганца, Дум­бије, Барбаца и Петровца. Прве учионице за више разреде биле су у просторијама Задружног дома. Учионички простор је био мали, а намештај школски се састојао од дрвених скамија, табле и некаквог сточића за наставнике, који је трбало да представља катедру. Од наставних средстава није било скоро ничега, изузев математичких – геометријских троуглова и шестара и нешто географских карата. Из године у годину се овај фонд средстава донекле увећао, као и фонд школске библиотеке везан за ђачку лектиру. Овакво стање је потрајало до школске 1971/72. године, кад је коначно, после трогодишње градње завршена нова модерна и савремена школска зграда на спрат. Те године је и неподељено одељење од првог до четвртог разреда прешло из старе школе, из 1922. Године у нову школску зграду. Са овим се завршило преношење центра села са леве на десну обалу Реке. Школска зграда има осам учионица, два кабинета, зборницу за наставнике, кацеларије за директора школе и администрацију школе, библиотеку и библиотечки фонд, информатички кабинет, два хола, просторије за помоћно – техничко особље и две оставе за хигијенско – техничка средства. Десет година касније, односно 1981. године школа је добила новоизграђену савремену школску кухињу са опремом за припремање и сервирање хране за ученике. Школска кухиња је са школом повезана топлом везом. Корисног простора у школи је 860 метара квадратних, а кухињски простор износи 150 метара квадратних.

Нова школска зграда отворена 1971/72. године

 

За потребе наставе физичког васпитања изграђен је 2004. године вишенаменски спортски терен, чиме се на неки начин на­док­нађује недостатак фискултурне сале за савремено извођење ове наставе у свим приликама и са свим спортским реквизитима.

Већ 1983. године за потребе школе је изграђен посебан водо­вод, који је омогућио ученицима коришћење воде, помоћно – техничком особљу олакшао одржавање хигијене и свима који у школи бораве несметано коришћење мокрог чвора, а да се амони­јак не шири школским простором.

Школска зграда својим спољашњим изгледом даје велики допринос естетском изгледу села, јер је, пре свега, много лепа, а и положај – на благом узвишењу даје јој још достојанственију слику, па је на тај начин прави украс и понос села. Има изван­редан прилаз и са истока и са запада, јер је у непосредној близини магистралног асфалтног пута Врање – Трговиште, а и аутобуска станица је у непосредној близини, па и ученици из удаљенијих села имају изванредну могућност да користе аутобуски саобраћај и на тај начи рационално користе своје време и не излажу се претераном физичком напору. Ново име школе је „Бора Станко­вић“, а добила га је 1992. године.

Нова школа – понос Новог Села

 

Кретање бројности ученика у школи по годинама је стално имало тенденцију смањивања у складу са исељавањем станов­ништва ради тражења запошљења у развијенијим индустријским срединама. Следећа табела као илустација наведене тврдње то најбоље показује, а добијена је захваљујући љубазношћу управе школе.

 

Шк. год. 64/65. 69/70. 74/75. 79/80. 84/85. 89/90. 94/95. 99/00. 2013/14.

Бр. учен. 314      305     266     192     107      67       71       71         45

 

Табела о броју ученика по одељењима и разредима у цен­тралној школи је крајње поражавајућа за будућност села, околине и саме школе.

 

Разред      1раз.    2 раз.    3 раз.    4 раз.    5 раз.    6 раз.    7 раз.    8 раз.

Бр. учен.    4           6            4           3            9           5           6          10

 

Спортски терени школе

 

У школи је школске 1970/71. године организована настава за образовање одраслих. Ова настава се изводила неколико година, све док је било заинтересованих полазника. За овај крај и за полазнике, ова настава, у то време, је значила могућност за запошљавање, мада је то убрзавало и исељавање. Важно је да је људима било лкше и боље.

Школа заједно са родитељима, Месном заједницом и Црк­вом редовно организује прославу школске славе Свети Сава 27. јануара уз верски обред и културно – уметнички програм, као и прославу Дана школе на рођендан Боре Станковића, чије име носи, сваке године 23. марта.

У школи се редовно прати даље напредовање њених бив­ших ученика у средњим, вишим и високим школама и врло су поносни на њихове постигнуте успехе, поготово када су ти успе­си такви да се могу поредити на нивоу државе. Навешћу имена неколико значајних појединаца:

 

ИНФО

ОШ "Бора Станковић" 
Улица: Пчињска 272, Ново Село
17525 Трговиште
Тел: 064/800-98-17
Е-маил: osbsns@gmail.com

 

NEWSLETTER